منتخب کارنامه پذيرفته شدگان کنکور ۸۹ ( گروه تجربي - سهميه منطقه یک)

جهت مشاهده کارنامه ها، بر روی عکس قرار گرفته در ستون مشاهده کارنامه ی مربوط به رتبه مورد نظر کلیک نمایید.

گروه آزمایشی علوم تجربی
رتبه در سهمیه رتبه کشوری رشته و شهر قبولی  مشاهده
کارنامه

4

 14

پزشكی -دانشگاه علوم پزشكی تهران - روزانه

 

19

48

دندانپزشكی -دانشگاه علوم پزشكی تهران - روزانه

 
28 78 پزشكی -دانشگاه علوم پزشكی تهران - روزانه  
40 97 دندانپزشكی -دانشگاه علوم پزشكی شیراز - روزانه   
53 120 پزشكی -دانشگاه علوم پزشكی تهران - روزانه   
67 153 پزشكی -دانشگاه علوم پزشكی مشهد - روزانه   
70 162 دندانپزشكی -دانشگاه علوم پزشكی شهیدبهشتی -تهران - روزانه   
84 196 دندانپزشكی -دانشگاه علوم پزشكی تهران - روزانه   
94 226 داروسازی -دانشگاه علوم پزشكی شیراز - روزانه   
119 288  داروسازی -دانشگاه علوم پزشكی مشهد - روزانه  
128 312 پزشكی -دانشگاه علوم پزشكی تهران - روزانه   
146 351 پزشكی -دانشگاه علوم پزشكی اصفهان - روزانه  
160 389 پزشكی -دانشگاه علوم پزشكی شهیدبهشتی -تهران - روزانه   
180 428 داروسازی -دانشگاه علوم پزشكی مشهد - روزانه   
194 465 دندانپزشكی -دانشگاه علوم پزشكی تبریز - روزانه   
211 501 داروسازی -دانشگاه علوم پزشكی تهران - روزانه   
230 551 پزشكی -دانشگاه علوم پزشكی تبریز - روزانه   
249 589 دندانپزشكی -دانشگاه علوم پزشكی اصفهان - روزانه   
268 644 پزشكی -دانشگاه علوم پزشكی مشهد - روزانه   
278 673 پزشكی -دانشگاه علوم پزشكی ایران - روزانه   

رتبه در سهمیه رتبه کشوری رشته و شهر قبولی  مشاهده
کارنامه

301

 732

پزشكی -دانشگاه علوم پزشكی شهیدبهشتی -تهران - روزانه

 

324

785

دندانپزشكی -دانشگاه علوم پزشكی شیراز - روزانه

 
357 872 داروسازی -دانشگاه علوم پزشكی تهران - روزانه  
400 1007 پزشكی -دانشگاه علوم پزشكی زنجان - روزانه  
421 1059 دندانپزشكی -دانشگاه علوم پزشكی تبریز - روزانه  
427 1077 داروسازی -دانشگاه علوم پزشكی شهیدبهشتی -تهران - روزانه  
499 1246 پزشكی -دانشگاه علوم پزشكی یزد - روزانه  
514 1294 فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشكی مشهد - روزانه  
534 1348 دندانپزشكی -دانشگاه علوم پزشكی گیلان -رشت - روزانه  
607 1579 پزشكی -دانشگاه علوم پزشكی مشهد - روزانه  
633 1657 پزشكی -دانشگاه علوم پزشكی گلستان -گرگان - روزانه  
689 1822 داروسازی -دانشگاه علوم پزشكی شیراز - روزانه  
732 1937 كارشناسی تكنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشكی تهران - روزانه  
770 2081 دندانپزشكی -دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان - روزانه  
778 2108 شیمی -دانشگاه تهران - روزانه  
791 2151 پزشكی -دانشگاه علوم پزشكی تبریز - روزانه  
818 2248 داروسازی -دانشگاه علوم پزشكی كرمان - روزانه  
835 2310 دندانپزشكی -دانشگاه علوم پزشكی گیلان -رشت - روزانه  
853 2393 زیست شناسی سلولی مولكولی -دانشگاه تهران - روزانه  
887 2482 پزشكی -دانشگاه علوم پزشكی مشهد - روزانه

رتبه در سهمیه رتبه کشوری رشته و شهر قبولی  مشاهده
کارنامه

2002

 6396

دامپزشكی -دانشگاه فردوسی مشهد - شبانه

 

2031

6541

زیست شناسی سلولی مولكولی -دانشگاه شاهد-تهران - روزانه

 
2102 6795 علوم ازمایشگاهی -دانشگاه علوم پزشكی شیراز - روزانه  
2120 6876 پزشكی -دانشگاه علوم پزشكی گناباد - روزانه
2225 7268 مامایی -دانشگاه علوم پزشكی شیراز - روزانه
2338 7677 مهندسی كشاورزی -علوم وصنایع غذایی -دانشگاه صنعتی اصفهان - روزانه
2415 7953 فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشكی ایران - روزانه
2501 8233 كارشناسی تكنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشكی یزد - روزانه
2624 8709 علوم وصنایع غذایی -دانشگاه علوم پزشكی شهیدبهشتی -تهران - روزانه
2792 9388 كارشناسی ساخت پروتزهای دندانی -دانشگاه علوم پزشكی گلستان -گرگان - روزانه
2825 9503 پرستاری -دانشگاه علوم پزشكی تهران - روزانه
2843 9564 پزشكی -دانشگاه علوم پزشكی مشهد - روزانه
2956 9917 علوم تغذیه -دانشگاه علوم پزشكی شهیدبهشتی -تهران - روزانه
2992 10040 هوشبری -دانشگاه علوم پزشكی اصفهان - روزانه
3009 10107 كارشناسی تكنولوژی پرتودرمانی /رادیوتراپی /-دانشگاه علوم پزشكی شهیدبهشتی -تهران - روزانه
3064 10320 اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكی تبریز - روزانه
3154 10704 شیمی -دانشگاه شهیدبهشتی -تهران - روزانه
3219 10914 مهندسی كشاورزی -گیاه پزشكی -دانشگاه فردوسی مشهد - روزانه
3374 11485 شنوایی شناسی -دانشگاه علوم پزشكی ایران - روزانه
3482 11976 روانشناسی -دانشگاه شهیدچمران اهواز - روزانه

رتبه در سهمیه رتبه کشوری رشته و شهر قبولی  مشاهده
کارنامه

5004

 18155

پرستاری -دانشگاه علوم پزشكی گناباد - روزانه

 

5099

18526

مهندسی كشاورزی -علوم وصنایع غذایی -دانشگاه تهران - روزانه

 
6031 22434 اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكی اردبیل - روزانه  
6347 23708 مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست -دانشگاه تهران - روزانه
7311 27997 زمین شناسی -دانشگاه فردوسی مشهد - روزانه
5011 18173 مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه  
5018 18224 شيمي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه  
5173 18306 مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه  
5220 18983 هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم - روزانه  
5304 19340 اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه  
6863 25971 مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران - روزانه  
7134 27193 مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه  
8189 31982 شيمي -دانشگاه تبريز - روزانه  
8519 33515 مترجمي زبان انگليسي -مجتمع اموزش عالي جهرم - روزانه  
8868 35094 علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز - روزانه
8922 35356 شيمي -دانشگاه تربيت معلم اذربايجان -تبريز - روزانه  
9093 36130 مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان - روزانه  
9254 36831 شيمي -دانشگاه پيام نورتهران -مركزتهران - پيام نور  
9295 37023 پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران - روزانه  
9997 40517 مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه تهران - روزانه  

رتبه در سهمیه رتبه کشوری رشته و شهر قبولی  مشاهده
کارنامه

10001

 40549

زیست شناسی -دانشگاه تبریز - روزانه

 

11212

46696

كاردانی بهداشت محیط-دانشگاه علوم پزشكی اراك - روزانه

 
10155 41345 مهندسي منابع طبيعي -علوم وصنايع چوب وكاغذ-دانشگاه تهران - روزانه  
10459 42891 مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بيرجند - روزانه
10575 43443 زمين شناسي -دانشگاه بيرجند - روزانه
10083 40949 مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري - روزانه
10105 41064 كارداني تكنولوژي موادغذايي -دانشگاه تبريز - روزانه
10212 41695 كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه تربيت معلم تهران - روزانه
10300 42150 مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه تهران - روزانه
10016 40618 مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شاهد-تهران - روزانه


دسته بندی : آمار و ارقام
» محل دريافت كد سوابق تحصيلي سوم متوسطه وپيش دانشگاهي كنكور95 ( شنبه نوزدهم دی ۱۳۹۴ )
» تجربي هاي منطقه سه بخوانند ( جمعه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۴ )
» زمان ثبت نام و تاریخ برگزاری کنکورهای سراسری ( جمعه هشتم آبان ۱۳۹۴ )
» ميزان تاثيرسوابق تحصيلي دركنكور95 و 96 ( سه شنبه سی و یکم شهریور ۱۳۹۴ )
» تغييرات كتب درسي براي كنكور 95 ( سه شنبه بیست و هفتم مرداد ۱۳۹۴ )
» اعلام زمان انتشار نتایج معرفی‌شدگان شرایط خاص آزمون سراسری ( دوشنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۴ )
» ( یکشنبه هجدهم مرداد ۱۳۹۴ )
» تمديدمهلت انتخاب رشته كنكور94 واصلاحيه شماره4 ( شنبه دهم مرداد ۱۳۹۴ )
» انتخاب رشته كنكوردانشگاه آزاداسلامي 94 ( پنجشنبه هشتم مرداد ۱۳۹۴ )
» زمان ونحوه انتخاب رشته دانشگاه آزاداسلامي 94 ( چهارشنبه سی و یکم تیر ۱۳۹۴ )
» انتخاب رشته ( سه شنبه سی ام تیر ۱۳۹۴ )
» ظرفیت پذیرش دانشجو به تفکیک گروه آزمایشی ( سه شنبه سی ام تیر ۱۳۹۴ )
درباره ما

بني هاشمي ٍ من سيد موسي بني هاشمي كارشناس مشاوره و برنامه ريزي تحصيلي،مشاور دبيرستانها و مراكز پيش دانشگاهي هستم.هدفم ازايجاد وبلاگ ارائه تجربياتم در زمينه كنكور،برنامه ريزي درسي،انتخاب رشته دانشگاههاي سراسري و آزاد و بيان تجربيات 20 ساله شخصي درارتباط با رتبه ها،تراز،زيرگروههاي مرتبط با گروه آزمايشي ،سهميه هاي مناطق وبومي گزيني و اهميت وزني دروس درارتباط با تاثير آن در زيرگروههاي آزمايشي مي باشد.
تماس با من:09113712865
ایمیل : banihashemi44@yahoo.com